Spor Hukuku

Sporbaşta uluslararası olimpiyat komitesiulusal olimpiyat komiteleriuluslararası federasyonlar ve bunların oluşturduğu bölgesel ve kıtasal konfederasyon ve birliklerin yönlendirdiğikurallara bağladığıgereğinde yargıladığı bir sosyal olgu olmaktan öteye geçmişDevletler üstü örgütlerin de ilgi ve karar alanlarına girmiştir”….. “Bütün bu ulusal ve uluslararası örgütler ile Devletler üstü otoriteye sahip … kuruluşların faaliyetlerioluşumunu 1930’lardan beri hissettirip son otuz yıldır ciddi şekilde şekillenen yeni bir hukuk disipliniSPOR HUKUKU’nu yaratmıştır.

Spor hukuku dar veya geniş anlamda tanımlanabilirDar anlamda spor hukukusportif faaliyetleri düzenlerspor dünyasını yönetirspor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlarGeniş anlamda spor hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzelkamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler.

 

Bu iki tanımı açarsak ;

Dar Anlamda

SPOR HUKUKU :

1) Sporcuların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları;

2) Spor kuruluşlarının yapısınıfaaliyetlerini ve aralarındaki ilişkilerini;

3) Antrenörler başta olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin eylemleriniyükümlülüklerini ve sorumluluklarını;

4) Spor gerçek ve tüzel kişilerinin davranışlarını;

5) Sporda fair play’i;

6) Sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların

ihtilafları usul ve esastan çözümleme kurallarını içerir.

Geniş Anlamda

SPOR HUKUKU :

1) Bireyin spor yapma ve sportif faaliyetlere özgürce katılma hakkını;

2) Sportif faaliyet ve ilişkilerinin sosyal güvenlik ve iş hukuku boyutunu;

3) Profesyonel Spor aktörlerinin hak ve ilişki düzenlemesini;

4) Sporda şiddetdopingceza ve disiplin hukuku kapsamına giren eylemler gibi olumsuz davranışların önlenmesini;

5) Sporda adalet ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü önlem ve kurumu;

6) Uluslararası Spor yarışmalarının yapılabilmesi için gerekli kişikurumkuruluş ve devletler düzeyinde kuralları ve bunlar arasındaki ilişkileri içerir.

Hukukunspora en belirgin müdehale tarzı yargı kararları yolu ile olmaktadırHalen yargının spora klasik müdehalesikuruluşların disiplin organları ve onların temyiz mercii durumunda olan Tahkim Kurullarının kararları iledirBu durum gerek ülkelerin çeşitli federasyonları bünyelerinde gerekse uluslararası federasyonların yapılarının işleyişinde görülmektedir.

IOC bünyesinde ise, “ŞARTının 25. maddesinde belirtilen Etik Komisyonu (Commission d’ethique du CIOİcra Komitesinin(Commission Executivealtında bazı konularda disiplin organı fonksiyonunu yerine getirirken, 74. maddesi ile TAS – CAS ve onun olimpiyatlar sırasında oluşturduğu “ad hoc” yapılanma ile yargı fonksiyonları icra etmektedirBu durum uluslararası federasyonlarda daha da açıktırÖrneğin FİFA statüsü’nün 40 and 41. maddeleri Disiplin Komitesi ile Tahkim Komitesini düzenlerUEFA’da ise aynı düzenlemeler benzer yargı organları için statüsü’nün 32-34. maddeleri ile yapılmıştırAncak UEFA yargıda bir adım daha ileri giderek statüsünün 58-62. maddeleri ile kendi Tahkim Kuruluna karşı belli konularda temyiz mercii olarak IOC tarafından kurulmuş olan TAS – CAS’ı (Tribunal Arbitral du Sporttanımaktadır.

TAS’dan bahsederkenaynı bünyede kurulmuş olan CIAS (Conseil International de l’Arbitrage en matiere de Sport)’u da zikretmeden geçemeyeceğimTAS’ın “Code de l’arbitrage en matiere de SportReglement de Mediation” unun 45. maddesi ve UEFA statüsünün 62. maddesi TAS’ın uygulayacağı hukukun İSVİÇRE HUKUKU olacağını belirtmiştirBu durumda yargı burada noktalanmamaktadırZira İsviçre Anayasasına göre hukukunun uygulandığı her yerde nihai temyiz mercii İsviçre Federal MahkemesidirAncak bu suretle iç hukuk tüketildiğinde de bir üst mercii olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru imkanı mevcuttur.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Spor Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Bir Soru Sorun

Your email address will not be published. Required fields are marked *