İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren CBB Avukatlık Şirketi, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava vekilliği hizmetleri

 1. İcra Ceza davaları
  2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
  3. İflas davaları
  4. İflasın Ertelenmesi Davaları
  5. İhalenin feshi davaları
  6. İhtiyadi haciz davası
  7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
  8. İtiraz ve itirazın iptali davaları
  9. İstirdat davaları
  10. Menfi tespit davaları
  11. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

 1. İcra ihalelerine katılma
  2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
  3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
  4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
  5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
  7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
  8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
  9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
  10. Şirket kurtarma çalışmaları
  11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İcra ve İflas Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Bir Soru Sorun

Your email address will not be published. Required fields are marked *